Skip to main content
Body

Quick exit

Hazaragi هزارگی

از هر ۴ بزرگسال استرالیایی ۱ نفر آزار جنسی اطفال را تجربه کرده است. 1

این موتانه در خانواده ها، توسط افراد دیگری که طفل یا جوان را می شناسد یا نمی شناسد، در سازمان ها (مانند مراقبت از أطفال، مکاتب، باشگاه های ورزشی) و آنلاین رخ دهد.

آزار جنسی کودکان موتاند تاثیرات عمیق وطولانی مدتی در طول زندگی فرد داشته باشد، ازجمله سلامت جسمی و روانی، تحصیلات، شغل و روابط.

بیایید به آزار جنسی پایان دهیم، یک صحبت در موقع

آزار جنسی أطفال موضوعی دشوار بلدی صحبت است.

حتی زمانی که فکر مونیم باید در مورد آن صحبت کنیم، بسیاری از مو نمی دانیم چگونه.

اما گفتگوها قدرت جلوگیری از آزاری جنسی أطفال را دارد.

شمو فرد مناسبی هستید که با أطفال و سایر بزرگسالان اطراف خود گفتگو کنید. ممکن است در این موضوع متخصص نباشید، اما هیچ کس بهتر از شمو زندگی اطفال شمو ره نمی شناسد

با یادگیری در مورد اینکه آزار جنسی طفل چیست، کجا و چگونه رخ می دهد و چگونه موتانید از أطفال در زندگی خود محافظت کنید، شروع کنید.

ابزارها و راهنماهایی به زبان دلخواه شمو بلدی کمک به شمو وجود دارد.

ابزارها و راهنماهای ترجمه شده 
آزارجنسی طفل: حقیقت ها را دریابید

این ورق اطلاعات و آماری را بلدی کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزار جنسی کودکان ارائه می دهد. این کمک موکند تا افسانه ها و باورهای غلط رایج را از بین ببرند و به مردم کمک موکند تا نقشی را که موتانند در محافظت از أطفال و جوانان ایف کنند، درک کنند.


زیر نویسی

 1. Mathews B, Pacella RE, Scott JG و همکاران 2023 «شیوع بدرفتاری بدرفتاری با اطفال در استرالیاّ یافته های یک های یک نظر سنجی ملی» مجله پزشکی استرالیا، 218

Components

If you or a child are in immediate danger, call Triple Zero (000).

Information on reporting child safety concerns can be found on our Make a report page.

Get support

The information on this website may bring up strong feelings and questions for many people. There are many services available to assist you. A detailed list of support services is available on our Get support page.